Aftryk og generelle vilkår og betingelser

Aftryk og generelle vilkår og betingelser

Her finder du vores aftryk og de generelle vilkår og betingelser. Hvis du har spørgsmål, kan du også til enhver tid kontakte os via e-mail. Du skal blot skrive til info@signspin.de!

Aftryk

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 6 TDG / § 6 MDStV:

SignSpin UG (haftungsbeschränkt)
Maria-Goeppert-Straße 1
D-23562 Lübeck
Tyskland
Telefon: +49 451 61122272
E-mail: info@signspin.de
Web: www.signspin.de

Administrerende direktør: Philipp Schatton
Lübeck Handelsregister, HRB 18504 HL
Momsregistreringsnummer: DE289240243

Ordmærket SignSpin er lovligt beskyttet under nr. 30 2008 071 611 8 og nr. 30 2009 031 017 3! SignSpin skiltespinningskonceptet er blevet arkiveret hos notaren! SignSpin Board er juridisk beskyttet som et designpatent og det oplyste SignSpin Board som en brugsmodel!

Copyright 2020: SignSpin, Lübeck, Tyskland

Ansvar for indhold

Indholdet på vores sider er skabt med den største omhu. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar for indholdets nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet.

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med § 6, stk. 1 MDStV og § 8, stk. 1 TDG (tysk teletjenestelov). Tjenesteudbydere er dog ikke forpligtet til at overvåge tredjepartsoplysninger, der overføres eller gemmes af dem, eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med den generelle lovgivning forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra tidspunktet for kendskab til en specifik overtrædelse. Så snart vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

Ansvar for links

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette tredjepartsindhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent overvågning af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser på en overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

Ophavsret

Operatørerne af disse sider bestræber sig på til enhver tid at respektere andres ophavsret eller at bruge deres egne eller licensfrie værker.

Indholdet og værkerne på disse sider, der er skabt af webstedets operatører, er underlagt tysk lov om ophavsret. Bidrag fra tredjeparter er mærket som sådan. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for anvendelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftlig tilladelse fra den respektive forfatter eller skaber.

Privatlivspolitik for brug af Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive forkortet af Google på forhånd inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kildehenvisning: Google Analytics privatlivspolitik

På denne hjemmeside anvendes produkter og tjenester fra wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) til markedsførings- og optimeringsformål. Der indsamles, behandles og gemmes data, hvorfra der oprettes brugerprofiler under et pseudonym. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, anonymiseres brugerprofilerne fuldstændigt. Til dette formål kan der anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i den besøgendes internetbrowser, og som bruges til at genkende internetbrowseren. De indsamlede data, som også kan indeholde personoplysninger, overføres til wiredminds eller indsamles direkte af wiredminds. wiredminds kan bruge oplysninger, der efterlades ved besøg på hjemmesiderne, til at oprette anonymiserede brugerprofiler. De data, der indhentes på denne måde, vil ikke blive brugt til personligt at identificere den besøgende på dette websted uden den pågældende persons separat givne samtykke og vil ikke blive slået sammen med personlige data om bæreren af pseudonymet. Hvis der indsamles IP-adresser, anonymiseres de umiddelbart efter indsamlingen ved at slette den sidste talblok. Indsamling, behandling og lagring af data kan til enhver tid annulleres med virkning for fremtiden.

GTC

Ud over de tjenester, der er anført i SignSpin UG's (haftungsbeschränkt) tilbud, er følgende punkter bindende aftalt mellem kunden og SignSpin UG (haftungsbeschränkt):

1. FORPLIGTELSER

Kunden forpligter sig til ikke at indgå i et direkte kontraktforhold med SignSpin UG's skiltespindere (haftungsbeschränkt). Kunden forpligter sig til at foretage rettidig betaling som aftalt i tilfælde af korrekt udførelse i overensstemmelse med ordren
.

2. TILBUD OG KONKLUSION

Tilbud er med forbehold for ændringer. Accept af ordren samt aftaler, der er indgået mundtligt, telefonisk eller af medarbejdere hos SignSpin UG (haftungsbeschränkt), bliver kun juridisk gyldige, hvis de er aftalt skriftligt.

3. ANNULLERING AF ORDRE

Hvis ordren som helhed eller - hvis aftalt - enkelte dele af ordren annulleres, faktureres alt arbejde og alle tjenester, der er påløbet op til annulleringen. SignSpin UG (haftungsbeschränkt) forbeholder sig ret til at afvise reklameindhold, hvis det overtræder eksisterende lovbestemmelser eller tredjepartsrettigheder (varemærke, navn, ophavsret, databeskyttelsesrettigheder osv.), er umoralsk eller racistisk eller er urimeligt i strid med SignSpin UG (haftungsbeschränkt)'s interesser.

4. ANNULLERING AF PERSONALE

Hvis booket personale (skiltespindere) afbestilles af kunden op til 48 timer før opgavens start, betales 80% af ordreværdien. Hvis afbestillingen sker på et senere tidspunkt, skal der betales 100% af den aftalte ordreværdi. Medmindre andet er aftalt, gælder afbestillingsgebyrer kun for ordren som helhed og ikke for de enkelte elementer i ordren. Hvis aftalte ydelser ikke udnyttes helt eller delvist, er der ikke ret til kreditnota eller refusion, medmindre andet er aftalt. Dette gælder ikke for tjenester, der leveres på basis af tid og materiale.

5. FORSINKET LEVERING AF DATA

Materiale, der ikke modtages rettidigt, kan bringe den korrekte udførelse af ordren i fare. Fejl/behandlingsmangler som følge heraf kan ikke påberåbes, medmindre de skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra SignSpin UG (haftungsbeschränkt) side. Hvis den frist for indsendelse af data, der er angivet i tilbuddet, overskrides, forbeholder SignSpin UG (haftungsbeschränkt) sig ret til at opkræve betaling for eventuelle yderligere udgifter. SignSpin UG (haftungsbeschränkt) forbeholder sig udtrykkeligt retten til at opkræve tillæg for forsinket levering af mærkningsdokumenter. Tillæg beløber sig til: mindst 25% af omkostningerne for de bestilte SignSpinning-timer og mindst 50% af Sign-produktionsomkostningerne. Afvigende deadlines eller aftaler er kun gyldige i skriftlig form.

6. UDFØRELSE AF ORDREN

Udstationeringspersonalet (sign spinners) skal udvælges af SignSpin UG (haftungsbeschränkt) i overensstemmelse med ordrekravene.
. Hvis det under opgaven er nødvendigt at levere andre tjenester end dem, der er aftalt i kontrakten, skal dette aftales på forhånd med SignSpin UG (haftungsbeschränkt). SignSpin UG (haftungsbeschränkt) kan af vigtige grunde, som skal meddeles kunden, tildele udførelsen af en ordre til andre personer end oprindeligt aftalt før eller under udførelsen af ordren. Prisændringer er kun mulige i løbet af udførelsen
af en individuel ordre, hvis kravene ændres.
SignSpin UG (haftungsbeschränkt) forbeholder sig ret til ikke at udføre ordren af gode grunde (forestående insolvens, kundens insolvens) eller i tilfælde af manglende betaling i overensstemmelse med aftalen, hvorved dette ikke frigør kunden fra hans forpligtelse til at betale.

7. YDELSESGARANTI

SignSpin UG (haftungsbeschränkt) skal underrettes skriftligt om eventuelle mangler i tjenesten inden for to uger efter, at tjenesten er leveret, ellers bortfalder eventuelle krav.

8. ANSVAR


Med forbehold for andre bestemmelser end dem, der er indeholdt i disse vilkår og betingelser, er SignSpin UG (haftungsbeschränkt) kun erstatningsansvarlig for brud på kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.
Især hvis indsatspersonalet (sign spinners) er underlagt kundens instruktioner under kampagnen, er SignSpin UG (haftungsbeschränkt) ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå. Eventuelle krav udløber inden for en periode på 3 måneder fra afslutningen af tjenesteydelsen. Ethvert erstatningskrav, som kunden er berettiget til, er begrænset til størrelsen af det aftalte vederlag for den del af tjenesten, der ikke er leveret i overensstemmelse med kontrakten. Hvis SignSpin UG (haftungsbeschränkt) er ude af stand til at levere tjenesten på grund af egen skyld, kan kunden kræve kompensation. Dette er begrænset til vederlaget for den del af tjenesten, der ikke kunne leveres på grund af SignSpin UG's egen skyld.
Andre og yderligere erstatningskrav fra kunden er udelukket i tilfælde af forsinket levering eller manglende opfyldelse, især på grund af force majeure, vejrlig, sygdom, strejke eller lockout. Dette gælder ikke i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

9. REGNSKAB

Faktureringen af ordren, især aflønningen af de anvendte personer (sign spinners), udføres i sidste ende af SignSpin UG (haftungsbeschränkt) og forfalder - medmindre andet er aftalt - 14 dage efter faktureringen. Detaljeret individuel fakturering af de aftalte rejsetider, pauser, træningstider, kilometertal osv. er ikke økonomisk rentabel på grund af det store antal individuelle
poster og den dermed forbundne administrative indsats. Hvis dette alligevel ønskes af kunden, skal det aftales særskilt, inden ordren afgives. Denne service faktureres til kostpris.

10. BESKYTTELSE AF KONKURRENCENDe personer, der er ansat af SignSpin UG (haftungsbeschränkt) (sign spinners), må ikke ansættes som sign spinners, hverken på midlertidig eller permanent basis, eller anvises som underleverandører eller placeres hos tredjeparter i en periode på 18 måneder efter afslutningen af opgaven hos kunden. Der aftales en konventionalbod på EUR 3.000 pr. person (sign spinner) for hvert tilfælde af overtrædelse. Yderligere erstatningskrav forbliver upåvirket af dette.

11. ANDRE FORHOLDKunden og SignSpin UG (haftungsbeschränkt) har ret til at bruge al dokumentation, der er optaget under kampagnen, herunder billeder og filmmateriale, uden begrænsning til
reklame- og præsentationsformål. Dette kan omfatte registrerede varemærker og kundens produkter.
SignSpin forbeholder sig ret til at nævne kunden som referencekunde i alle medier og til at henvise til kundens internetsider.

12. KLAUSUL OM ADSKILLELSE

Hvis et af aftalepunkterne i denne ordre er ugyldigt i forhold til tilbuddet, påvirker dette ikke ordren som sådan.
. I dette tilfælde forpligter de to kontraherende parter sig til at formulere en aftale, der kommer tættest på ånden i denne aftale.

Jurisdiktion er Lübeck, Tyskland. Status: februar 2020.